วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๗๐ คน จำนวน ๑๑,๔๐๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง ๕๐ กรัม ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซอง/ถัง จำนวน ๒๖ ถัง และน้ำยาพ่นเดลต้ามิทริน ๑% จำนวน ๖๐ ลิตร ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง) เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้ชำรุดเสียหายภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายภายในสำนักงาน และในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป. ๑ - ป.๖ จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๕๗๐ คน จำนวน ๑๑,๔๐๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วันทำการ ) เป็นเงิน ๗๘,๕๔๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง