องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่"


วันที่ 21 เมษายน 2565 นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เป็นประธานในกิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่"เพื่อปลูกฝังคำนินมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มอบนโยบายให้ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้

1.การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามาตรา  2 แห่งมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดหลักความถูกต้อง

3. ไม่รับหรือให้สินบน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นไดทุกชนิด. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน

2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28