องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่"[วันที่ 21 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 58]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 8 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 157]
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 14 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด[วันที่ 10 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 212]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 28 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 59]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 10 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 257]
 
  โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564[วันที่ 15 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 245]
 
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 29 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 228]
 
  กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลลาดตะเคียน [วันที่ 16 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา [วันที่ 3 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) [วันที่ 27 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564[วันที่ 27 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 433]