องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564[วันที่ 15 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 29 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564[วันที่ 27 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 169]
 
  การประชุมพิจารณาประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 8 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 167]
 
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน เมษายน 2564[วันที่ 5 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 240]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 212]
 
  ประชุมประจำเดือน มีนาคม พร้อมหารือการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 168]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค[วันที่ 10 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 145]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 5 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564[วันที่ 24 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 128]
 
  โครงการสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน 100% ประจำปี 2564[วันที่ 3 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 94]
 
  กิจกรรมให้ข้อเสนอะแนะการประกอบกิจการของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม[วันที่ 13 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 99]