องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการลดเเละการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ของตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 31 ส.ค. 2566][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 27 ก.ค. 2566][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 1 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 1 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 30 พ.ค. 2566][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 21 เม.ย. 2566][ผู้อ่าน 16]
 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประชุมประชาคมระดับตำบล )[วันที่ 7 เม.ย. 2566][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 4 เม.ย. 2566][ผู้อ่าน 15]
 
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 25 มี.ค. 2566][ผู้อ่าน 58]
 
  กิจกรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 25 มี.ค. 2566][ผู้อ่าน 50]
 
  มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566[วันที่ 3 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 19]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พาคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 [วันที่ 23 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 12]