องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน[วันที่ 19 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 8 พ.ย. 2565][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 11 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 418]
 
  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในการดำเนินชิวิตในอนาคต [วันที่ 30 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 279]
 
  โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด[วันที่ 30 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 242]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565[วันที่ 30 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 259]
 
  โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565[วันที่ 9 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 163]
 
  กิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่"[วันที่ 21 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 212]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 8 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 258]
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 14 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด[วันที่ 10 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 331]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 28 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 167]