องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 10 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 355]
 
  โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564[วันที่ 15 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 329]
 
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 29 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 310]
 
  กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลลาดตะเคียน [วันที่ 16 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 54]
 
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา [วันที่ 3 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) [วันที่ 27 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564[วันที่ 27 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 529]
 
  การประชุมพิจารณาประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 8 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 477]
 
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน เมษายน 2564[วันที่ 5 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 554]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 515]
 
  ประชุมประจำเดือน มีนาคม พร้อมหารือการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 563]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค[วันที่ 10 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 498]