องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 27 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 1054]
 
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [วันที่ 6 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 301]
 
  กิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร [วันที่ 5 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [วันที่ 23 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 263]
 
  โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562[วันที่ 23 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 368]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562[วันที่ 15 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 506]
 
  พิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562[วันที่ 18 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 738]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[วันที่ 23 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 850]
 
  กิจกรรมสร้างความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ [วันที่ 19 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 971]
 
  โครงการรณรงค์หมู่บ้านต้นแบบ คัดแยกขยะต้นทางตามแผนรณรงค์ให้ความรู้"แยกก่อนทิ้ง"[วันที่ 25 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 2204]
 
  จัดโครงการ Big Cleaning Day ทางหลวงหมายเลข 304[วันที่ 17 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 573]
 
  กิจกรรมร่วมทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ลาดตะเคียน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก[วันที่ 5 ธ.ค. 2561][ผู้อ่าน 164]