องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง +
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +
 

  ชื่อ +  
นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน
  ตำแหน่ง +

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  โทรศัพท์ +  08-1448-8114
  อีเมล์ +  admin@ladtakhean.go.th
 
 
  ชื่อ  + นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช   
  ตำแหน่ง + นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 08-1389-9556
  อีเมล์ +  admin@ladtakhean.go.th
 

  ชื่อ +  
นางสาวสันทนา บำรุงจิต
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  08-9250-3131
  อีเมล์ +  admin@ladtakhean.go.th
 
  ชื่อ +
นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช   
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 08-1389-9556
  อีเมล์ +  admin@ladtakhean.go.th