องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สำนักปลัด


นางสาวพิไลลักษณ์  ปะบัวบาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)
นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารทั่วไป


 
 
นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช   
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
 
 
 นางสาวชลณภัทร  จีนประชา
 ว่าง นางสาวดารณี เอื้ออารี นายเจษฎา คณะหนู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาววรรณิดา  ลาเจริญ 
นางสาวกนกกร กฤษณีไพบูลย์
นางสาวจิดาภา  สายแดง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัลลพ ประกอบยา
นายอำพล บุญเพิ่ม
นายวสันต์ สง่างาม
นักการภารโรง
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์

นายพรานศักดิ์ วิเท
นายพรชัย  สงเหล่า
นางโสภา  ผามั่น
พนักงานขับรถยนต์ 
ยาม
คนงานทั้วไป
 

 
 
 


 
ฝ่ายนโยบายและแผน
 

 
 
นายพิษณุ จันทร์เงิน
 
 
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
 (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
 
 นางพิมพ์ชนก  พิณนุเวช 
นายภัทรพงศ์  เพชรรัตน์   นายวงศกร ไกร่อ่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นิติกรชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน

   
นางสาวภาพร เรืองยง
นายปริยัติ  ศรีมา  นายศรัญยู  กัณหารี  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย