องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองคลัง

 
นางสาวสันทนา บำรุงจิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 
ฝ่ายการเงิน
 
 


นางสายฝน อัตต์สินทอง

 
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)


 
นางสง่า แสนศักดา

นายสมจิตร พรสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


 
นางสาวชนิดา หม่องนันท์

นายจตุรภัทร  แป้นทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

 
 
 

 
 
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 

 

นายนิราศ มุละสีวะ


หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)


 

 

นางสาววิยะดา สุวรรณพันธ์

 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 

 
 
 
นางสาวอรุณศรี พูลแช่ม
 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ