องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองช่าง


นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
ฝ่ายก่อสร้าง
 

 
 
ว่าง
 
 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 


นายดิษฐสพงษ์  อินดี

 ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 นายมานพ  ลาเจริญ นายเกษมศักดิ์  เสริมสมบูรณ์ นายอนุชัย  จันทร์งาม
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุชิน  พุทธา
 นายณรงศ์ศักดิ์ กระอ่อน

นายสมชาย ภูมี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)

คนงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)
 
คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)


 นายอดุลย์  แววนำ 

นายวีระศักดิ์ วงศ์โพธิสาร
นายฐาณภูติ  สมมิตร์
พนักงานขับรถดับเพลิง
   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถขยะ 
 

นายพยอม สืบตระกูล

 นายสุรพล  อินทร์สนิท

 นายศักดิ์ดา  ศรีตะเวน

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 
 
 
นายวรากร  อ่อนกุล 
 

 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 
 
 
 
 
 
ว่าง 
 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ