องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองช่าง


นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 
 
 
นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 

ว่าง
นายดิษฐสพงษ์  อินดี
นักผังเมือง

 นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายมานพ  ลาเจริญ ว่าง
นายวิชาญ สุขศรี
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโกมล เจริญผล
 นายณรงศ์ศักดิ์ กระอ่อน

นายสมชาย ภูมี

   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)
 
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)

นายพยอม สืบตระกูล

  นายศักดิ์ดา  ศรีตะเวน
นายฐาณภูติ  สมมิตร์
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)นายนารา พุทธาคนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
 
 
 
นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
 

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 
 
 

 

 ว่าง

นายบุญหลาย อุ่นใจ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
 
 
  นายอนุชัย  จันทร์งาม
 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ