องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองช่าง


นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 

 
 
ว่าง
 
 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 

-วา่ง-

นายดิษฐสพงษ์  อินดี
นักผังเมืองปฏิบัติการ

 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 นายมานพ  ลาเจริญ นายเกษมศักดิ์  เสริมสมบูรณ์
- ว่าง -
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
นายวีระศักดิ์ วงศ์โพธิสาร
 นายณรงศ์ศักดิ์ กระอ่อน

นายสมชาย ภูมี

   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)
 
คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

นายพยอม สืบตระกูล

  นายศักดิ์ดา  ศรีตะเวน
นายฐาณภูติ  สมมิตร์
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะนายนารา พุทธาคนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
 
 
 
นายวรากร  อ่อนกุล 
 

 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 
 
 

 

 ว่าง

นายบุญหลาย อุ่นใจ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
  นายอนุชัย  จันทร์งาม
 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ