องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
   
 
ว่าง
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 
 
 นางอรพรรณ  พูลแช่ม

ว่าง 
ครู (คศ.1) 

ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)

 
 
นางยุพา  อาจคง 
  นางสาวประภาพร  น้อยหาด
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก