องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 การประชุมมอบนโยบายการบริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก  โดยนายสิริเชษฐ์  ทองคำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยมีการมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

2. มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน

4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย

5. >การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

7.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้

8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร

2023-09-06
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-25
2023-07-27
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-30
2023-04-21
2023-04-07