องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
 
  กิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ 2567
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
30 พ.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่งคนงานป...
2 พ.ค. 2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบ...
1 พ.ค. 2567 ประกาศ การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมา...
1 พ.ค. 2567 ประกาศ การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรร...
26 เม.ย. 2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16 พ.ค. 2567 ประกวดราคาซื้อชุมชนจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรตำบลลาดตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
13 พ.ค. 2567 โครงการซื้อติดตั้งโคกไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุ...
2 พ.ค. 2567 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...
23 เม.ย. 2567 โครงการก่อสร้างชุมชนก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมห้องน้ำบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ...
22 เม.ย. 2567 ประกวดราคาซื้อชุมชนจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรตำบลลาดตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
 
ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ
เชิญชวนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554