องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประชุมประชาคมระดับตำบล )[วันที่ 5 ก.พ. 2567][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (หลักสูตร การทำน้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว) ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 30 ม.ค. 2567][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรม กิจกรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 12 ม.ค. 2567][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 8 ม.ค. 2567][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการ เติมความสุข ปันน้ำใจ เพื่อคนยากไร้ และผุ้ป่วยติดเตียงตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 18 ธ.ค. 2566][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 6 ก.ย. 2566][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน กันยายน 2566[วันที่ 4 ก.ย. 2566][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการลดเเละการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ของตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 31 ส.ค. 2566][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลลาดตะเคียน (หลักสูตร การทำน้้ำพริก) ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 25 ส.ค. 2566][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 27 ก.ค. 2566][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 1 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 69]
 
  ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 1 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 42]