องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด[วันที่ 30 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 315]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565[วันที่ 30 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 298]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 8 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565[วันที่ 9 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 245]
 
  กิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่"[วันที่ 21 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 248]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 8 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 328]
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 14 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 260]
 
  โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด[วันที่ 10 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 424]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 28 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 222]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 10 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 404]
 
  โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564[วันที่ 15 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 366]
 
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 29 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 380]