องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ตำบลลาดตะเคียนเป็นตำบลที่แยกออกมาจาก  หมู่ที่ 6  ตำบลหาดนางแก้ว  เมื่อปี  พ.ศ.  2502  โดย

เรียกชื่อว่าตำบลลาดตะเคียน  เริ่มแรกมีหมู่บ้านปกครอง  5  หมู่บ้าน  และต่อมาได้แยกเพิ่มขึ้นอีก 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 13 หมู่บ้าน  ต่อมายกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  112 ตอนพิเศษ 6 ง   หน้า 32  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  พุทธศักราช  2538

 

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

 

รูปตราสัญลักษณ์เป็นต้นตะเคียน  รูปท้องนาและรูปภูเขา ซึ่งมีความหมายว่า   ในอดีตตำบลลาดตะเคียน  มีต้นตะเคียนปลูกไว้เป็นจำนวนมาก  อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรเมื่อประมาณ  30  ปี ที่ผ่านมามีอาชีพทำนา  และในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนมีภูเขา  1  แห่ง  ชื่อเขาลูกช้างซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  (ขณะนี้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสระบัว)  ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5  ตำบลลาดตะเคียน