องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
มาตรการการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 พ.ค. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 117
  28 พ.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 109
  28 พ.ค. 2562    มาตรการการป้องกันการรับสินบน 110
  28 พ.ค. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 116
  28 พ.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 109
  28 พ.ค. 2562    มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 118
  28 พ.ค. 2562    มาตรการป้องกันและผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 122
  28 พ.ค. 2562    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 108