องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองช่าง

นายธัญยศวัฒน์ สายพิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 
 
 
ว่าง
 
 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 


นายสราวุฒิ  ละศรีจันทร์

นายดิษฐสพงษ์  อินดี
นักผังเมือง

 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 นายมานพ  ลาเจริญ นายอนุภาพ สายแดง
นายวิชาญ สุขศรี
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายโกมล เจริญผล
นายสมศรี  สากล


   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
พนักงานประจำรถขยะ 

  นายศักดิ์ดา  ศรีตะเวน
 นายณรงศ์ศักดิ์ กระอ่อน
นายฐาณภูติ  สมมิตร์
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)
พนักงานประจำรถขยะ  (ผู้มีทักษะ)

นายสัมพันธ์  บัวขาว

นายนารา พุทธา นายเทพมงคล สุกใส   
พนักงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 นายชำนาญ ช่วยบำรุง
 
 
คนงานประจำรถขยะ
 
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
 
 
 
ว่าง
 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
 
 
 

 

 ว่าง

นายเจตนา  แสวงชอบ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
 
 
  นายอนุชัย  จันทร์งาม
 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ