องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองคลัง

 
นางสาวสันทนา บำรุงจิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 
ฝ่ายการเงินและบัญชี
 
 


นางสายฝน อัตต์สินทอง

 
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)


 
นางสง่า แสนศักดา
นายสมจิตร พรสวัสดิ์
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 
นางสาวชนิดา หม่องนันท์
นางสาวสุภากรณ์ กาญจนนิคม
นางสาวสุมนา บุญสวา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

 
 
 

 
 
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
 
 

นางสาวสันทนา บำรุงจิต


ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)


 

 
นางสาววิยะดา สุวรรณพันธ์

-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุ
 

 
 
 
นางสาวอรุณศรี พูลแช่ม
 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ