องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 
08-1448-8114

นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช  
นางสาวสันทนา บำรุงจิต
นายธัญยศวัฒน์ สายพิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-1389-9556 08-9250-3131
นางสาวสันทนา บำรุงจิต
นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  08-9250-3131 08-1389-9556