องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประชุมประชาคมระดับตำบล )


   องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน นำโดยนายสิริเชษฐ์ ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในตำบลลาดตะเคียน ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนา ในการนำโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี พ.ศ. 2567 และเป็นข้อมูลในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

   โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม โดยประมาณ 1,000 คน จากการออกประชาคมทั้ง 13 หมู่บ้าน ผลจากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้คือประเด็นโครงการต่าง ๆ ที่ประชาคมเพิ่มเติมทั้งหมด 231 โครงการ และมีโครงการบางโครงการที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข จำนวน 135 โครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะได้นำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้นำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง แก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ต่อไป

2024-04-15
2024-04-15
2024-03-11
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-12
2024-01-08
2023-12-18
2023-09-06
2023-09-04