องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.ladtakhean.go.th

 
 


กิจกรรม กิจกรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยนายสิริเชษฐ์ ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้กิจกรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปข้างตัน สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน และประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 และประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560

2024-07-12
2024-05-29
2024-05-23
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-15
2024-03-22
2024-03-11
2024-02-05
2024-01-30