องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ในเรื่องการขับเคลื่อนจริยธรรม ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยมีการเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

2. มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน

4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

7.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้

8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร

2024-05-01
2024-04-15
2024-04-15
2024-03-22
2024-03-11
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-12
2024-01-08
2023-12-18